دربارۀ محسن فصاحت (بیوگرافی):

برخی از آثار:

 1. عضویّت تحریریّۀ شمارۀ 2 و 3 (پاییز و زمستان 1384) فصلنامۀ علمی‌فرهنگی‌اجتماعی «خشت اوّل» (وابسته به دفتر طلّاب جوانِ معاونت پژوهشی حوزۀ علمیّۀ قم) با موضوع «هویّت روحانیّت، طلبۀ جوان، بیم‌ها و امیدها» (78 صفحۀ رحلی) 
 2. عضویّت تحریریّۀ شمارۀ 4 (بهار 1385) فصلنامۀ علمی‌فرهنگی‌اجتماعی «خشت اوّل» با موضوع «ورود دانشجویان به حوزه، ظرفیّت‌ها و آسیب‌ها» (104 صفحۀ رحلی) 
 3. عضویّت تحریریّه و بازنگاری و ویرایش شمارۀ 5 و 6 (پاییز 1385) فصلنامۀ علمی‌فرهنگی‌اجتماعی «خشت اوّل» با موضوع «پژوهش و طلّاب جوان» (184 صفحۀ رحلی) 
 4. بازنگاری و ویرایش بخشی از مطالب شمارۀ مهر 1385 نشریّۀ «جمکرانیّه» (ویژه‌نامۀ 17 رمضان‌المبارک از سوی روابط عمومی مسجد مقدّس جمکران) 
 5. ویرایش و صفحه‌آرایی و نظارت فنّی چاپ 10 شمارۀ نخست (آبان 1385 تا اردیبهشت 1387) بروشورهای ترویجی «خشت اوّل» به سفارش دفتر طلّاب جوانِ معاونت پژوهشی حوزۀ علمیّۀ قم 
 6. ویرایش محتوایی و صفحه‌آرایی و نظارت فنّی چاپ کتاب «انسان مدرن و تبلیغ دین، درآمدی بر ظرفیّت‌های تبلیغ در دنیای معاصر» اثر حجّت‌الإسلام و المسلمین رضا حاجی‌ابراهیم، چاپ‌شده در 70 صفحۀ رقعی در پاییز 1385، انتشارات مرکز مدیریّت حوزۀ علمیّۀ قم 
 7. بازنگاری و ویرایش شماره‌های 1 تا 4 (دی تا اسفند 1385) خبرنامۀ «نویسه» (خبرنامۀ هشتمین همایش کتاب سال حوزه از سوی معاونت پژوهشی حوزۀ علمیّۀ قم، هر شماره در 16 صفحۀ رحلی) 
 8. بازنگاری و ویرایش شمارۀ 7 (زمستان 1385) فصلنامۀ علمی‌فرهنگی‌اجتماعی «خشت اوّل» با موضوع «تخصّص‌گرایی، گرایش تحصیلی و طلّاب جوان- بخش 1» (120 صفحۀ رحلی) 
 9. ویرایش شمارۀ 8 (تابستان 1386) فصلنامۀ علمی‌فرهنگی‌اجتماعی «خشت اوّل» با موضوع «تخصّص‌گرایی، گرایش تحصیلی و طلّاب جوان- بخش 2» (96 صفحۀ رحلی) 
 10. ویرایش محتوایی و صفحه‌آرایی و نظارت فنّی چاپ کتاب «فقه‌آموزی و افق‌های فرارو» اثر حجّت‌الإسلام و المسلمین رضا اسلامی، چاپ‌شده در 91 صفحۀ رقعی در تابستان 1386، انتشارات مرکز مدیریّت حوزۀ علمیّۀ قم 
 11. بازنگاری و ویرایش و طرّاحی و صفحه‌آرایی کتاب «جمکرانیّه 2» (سخنرانی مراجع و علما در مراسم نیمۀ شعبان مسجد مقدّس جمکران)، چاپ‌شده در 104 صفحۀ رقعی در شهریور 1386، انتشارات مسجد مقدّس جمکران 
 12. مدیریّت فنّی و سرویراستاری شمارۀ 9 و 10 (پاییز و زمستان 1386) فصلنامۀ علمی‌فرهنگی‌اجتماعی «خشت اوّل» با موضوع «تخصّصِ تخصّص‌گرایی، بررسی مؤلّفه‌های کاربردی در انتخاب گرایش تخصّصی» (136 صفحۀ رحلی به ضمیمۀ 24 صفحۀ خشتی) 
 13. مدیریّت اجرایی و مدیریّت فنّی و سرویراستاری شمارۀ 11 (بهار 1387) فصلنامۀ علمی‌فرهنگی‌اجتماعی «خشت اوّل» با موضوع «بررسی ضرورت و موانع و راهکارهای تحوّل در حوزۀ علمیّه» (128 صفحۀ رحلی) 
 14. ویرایش و صفحه‌آرایی ویراست دوم کتاب «حوزه و مدیریّت تحوّل» (بیانات مقام معظّم رهبری و فضلای حوزه در جلسۀ هشتم آذر 1386)، به سفارش دبیرخانۀ شورای پیشبرد و ارتقاء حوزه، چاپ‌شده در 100 صفحۀ رقعی در فروردین 1387، انتشارات صحیفۀ معرفت 
 15. ویرایش و صفحه‌آرایی شمارۀ 2 (شهریور 1387) نشریّۀ «پیشبرد» (نشریّۀ دبیرخانۀ شورای پیشبرد و ارتقاء حوزه)، 80 صفحۀ نیم‌رحلی 
 16. ویرایش و صفحه‌آرایی شمارۀ 3 و 4 (پاییز و زمستان 1387) نشریّۀ «پیشبرد» (نشریّۀ دبیرخانۀ شورای پیشبرد و ارتقاء حوزه)، 112 صفحۀ نیم‌رحلی 
 17. ویرایش و صفحه‌آرایی 3 شماره (شماره‌های 11 تا 13، آبان 1387 تا آذر 1387) بروشورهای ترویجی «خشت اوّل»، به سفارش واحد ترویج پژوهشِ ادارۀ امور پژوهشی طلّابِ معاونت پژوهشی حوزۀ علمیّۀ قم 
 18. ویرایش و طرّاحی و صفحه‌آرایی کتاب «پرسش‌های نو، پاسخ‌های راهگشا در کتاب دین و زندگی 3» اثر سرکار خانم فرشته تختی، چاپ‌شده در 176 صفحۀ رقعی در آذر 1387، انتشارات صحیفۀ معرفت 
 19. ویرایش و طرّاحی و صفحه‌آرایی کتاب «رابطه‌ها در اخلاق دینی» اثر حجّت‌الإسلام و المسلمین رضا رمضانی‌گیلانی، چاپ‌شده در 175 صفحۀ رقعی در پاییز 1387، انتشارات صحیفۀ معرفت 
 20. بازنگاری و ویرایش بخشی از مطالب کتاب «تحوّل در حوزه، بایدها و نبایدها» (مصاحبه با علما و فضلای حوزه)، به سفارش دبیرخانۀ شورای پیشبرد و ارتقاء حوزه، چاپ‌شده در 199 صفحۀ رقعی در بهمن 1387 
 21. ویرایش شمارۀ 3 (بهار 1388) کتابچۀ «نگاه نو» (گزارش سلسله‌نشست‌های علمی‌کاربردی «نگاه نو» ویژۀ طلّاب جوان حوزه‌های علمیّه) با موضوع «درس خارج چیست؟ کلّیّاتی دربارۀ شیوۀ تحصیل در درس خارج» (در 48 صفحۀ رقعی) 
 22. ویرایش و صفحه‌آرایی کتاب «حوزه و روحانیّت در نگاه رهبری» (بیانات مقام معظّم رهبری از سال 1368 تا 1388)، چاپ‌شده در 752 صفحۀ وزیری در مهر 1389، دبیرخانۀ شورای‌عالی حوزه‌های علمیّه 
 23. ویرایش فنّی بخشی از مقالۀ «نظریّة التوسّط بین الاجتهاد و التقلید» نگاشتۀ آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، منتشرشده (در 44 صفحۀ رقعی) در شمارۀ 8 (بهار 1390) فصلنامۀ علمی‌پژوهشی «پژوهش‌های اصولی» 
 24. ویرایش فنّی مقالۀ «نظریّة تفصیل السنّة لمفاهیم القرآن الکریم» نگاشتۀ حجّت‌الإسلام و المسلمین احمد مبلّغی، منتشرشده (در 22 صفحۀ رقعی) در شمارۀ 8 (بهار 1390) فصلنامۀ علمی‌پژوهشی «پژوهش‌های اصولی» 
 25. ویرایش فنّی مقالۀ «الواجب المشروط- القسم الأوّل» نگاشتۀ حجّت‌الإسلام و المسلمین محمّد حاج‌ابوالقاسمی، منتشرشده (در 24 صفحۀ رقعی) در شمارۀ 8 (بهار 1390) فصلنامۀ علمی‌پژوهشی «پژوهش‌های اصولی» 
 26. ویرایش فنّی مقالۀ «تهذیب الکلام في قاعدة الإلزام» نگاشتۀ آیت‌الله رضا استادی، منتشرشده (در 52 صفحۀ رقعی) در شمارۀ 8 (بهار 1390) فصلنامۀ علمی‌پژوهشی «پژوهش‌های اصولی» 
 27. ویرایش فنّی مقالۀ «نظریّه‌های ایجاد و ابراز در انشاء» نگاشتۀ حجّت‌الإسلام و المسلمین علی‌رضا امینی 
 28. ویرایش ادبی و محتوایی کتاب «دلالت‌ها و عوامل مؤثّر بر کُنش‌های خانوادۀ ایرانی» اثر مرکز تحقیقات زن و خانواده، چاپ‌شده در 64 صفحۀ رقعی در تابستان 1390، نشر هاجر 
 29. ویرایش ادبی و محتوایی کتاب «جایگاه خانواده و جنسیّت در نظام تربیت رسمی» اثر حجّت‌الإسلام و المسلمین محمّدرضا زیبایی‌نژاد، چاپ‌شده در 296 صفحۀ رقعی در بهار 1391، مرکز تحقیقات زن و خانواده و نشر هاجر 
  این کتاب در بهمن 1392، اثر برگزیدۀ پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه شناخته شد:
  http://www.rasanews.ir/detail/news/196439/52
  https://web.archive.org/web/20181130082527/http://www.rasanews.ir/detail/news/196439/52
  http://www.hamshahrionline.ir/news/248017

   
 30. ویرایش کتاب «توبه» اثر حجّت‌الإسلام و المسلمین رضا رمضانی‌گیلانی، چاپ‌شده در 88 صفحۀ رقعی در اسفند 1391، انتشارات صحیفۀ معرفت 
 31. ویرایش ادبی و محتوایی کتاب «گفتمان خانواده» اثر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ‌شده در 40 صفحۀ رقعی در بهار 1391، نشر هاجر 
 32. ویرایش ادبی و محتوایی کتاب «تحوّلات جمعیّتی ایران، عوامل، پیامدها، راهبردها» اثر مرکز تحقیقات زن و خانواده، چاپ‌شده در 90 صفحۀ رقعی در تابستان 1392، انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده 
 33. ویرایش ادبی و محتوایی کتاب «مناسبات حاکمیّت و خانواده، ضرورت بازنگری در رویکردها» اثر مرکز تحقیقات زن و خانواده، چاپ‌شده در 90 صفحۀ رقعی در پاییز 1393، انتشارات مرکز تحقیقات زن و خانواده 
 34. کمک در ویرایش فنّی و آماده‌سازی کتاب «مستنبطات الأعلام (اثر فقهی مرحوم آیت‌الله سیّداحمد حسینی زنجانی)»، چاپ‌شده در دو جلد وزیری (جلد اوّل 576 صفحه و جلد دوم 512 صفحه) در زمستان 1398، انتشارات مرکز فقهی امام محمّد باقر(ع)
 35. کمک در ویرایش فنّی و آماده‌سازی کتاب «بین السیّدین (اثر فقهی مرحوم آیت‌الله سیّداحمد حسینی زنجانی)»، چاپ‌شده در دو جلد وزیری (جلد اوّل 671 صفحه و جلد دوم 630 صفحه) در زمستان 1398، انتشارات مرکز فقهی امام محمّد باقر(ع) 
 36. تصحیح نسخۀ خطّی و تحقیق و ویرایش کتاب «رسائل فقهی فارسی (مجموعه رساله‌های فقهی فارسی مرحوم آیت‌الله سیّداحمد حسینی زنجانی)»، چاپ‌شده در 382 صفحۀ وزیری در زمستان 1399، انتشارات مرکز فقهی امام محمّد باقر(ع) 
 37. ویرایش کتاب «مقالاتی در علم اصول (برگرفته از دروس خارج آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی)» (حدود 400 صفحۀ رقعی، نزدیک به انتشار) 
 38. کمک در ویرایش فنّی و آماده‌سازی کتاب «آراء الإمامیّة (اثر فقهی مرحوم آیت‌الله سیّداحمد حسینی زنجانی)»، چاپ‌شده در دو جلد وزیری (جلد اوّل 518 صفحه و جلد دوم 504 صفحه) در پاییز 1400، انتشارات مرکز فقهی امام محمّد باقر(ع)
 39. تصحیح نسخۀ خطّی و تحقیق و ویرایش بخش‌هایی از کتاب «أفواه الرجال (مجموعه تقریرات فقهی مرحوم آیت‌الله سیّداحمد حسینی زنجانی)» و تهیّۀ فهرست منابع و صفحه‌آرایی آن، چاپ‌شده در دو جلد وزیری (جلد اوّل 601 صفحه و جلد دوم 832 صفحه) در تابستان 1401، انتشارات مرکز فقهی امام محمّد باقر(ع)
 40. کمک در تحقیق بخشی از کتاب، ویرایش علمی و ادبی و فنّی، و صفحه‌آرایی جلد اوّل کتاب «استناد در روش شناخت رجال اسناد» (با اشراف آیت‌الله سیّدمحمّدجواد شبیری زنجانی، معرّفی‌شدۀ «مرکز تدوین متون درسی حوزه‌های علمیّه» به‌عنوان کتاب درسی رجال و درایه برای مقطع سطح عالی حوزه‌های علمیّه)، چاپ‌شده در 541 صفحۀ وزیری در تابستان 1402 (چاپ دوم در پاییز 1402)، انتشارات مرکز فقهی امام محمّد باقر(ع)
 41. تصحیح نسخه‌های خطّی، تحقیق نهایی، ویرایش فنّی، و صفحه‌آرایی جلدهای اوّل تا چهارم کتاب «الکلام یجرّ الکلام (اثر مشهور مرحوم آیت‌الله سیّداحمد حسینی زنجانی)» (چهار جلد، هر جلد حدوداً 400 صفحۀ وزیری، در حال کار)

همۀ حقوق برای « وب سایت شخصی محسن فصاحت » محفوظ است.

All Rights Reserved to " Mohsen Fasahat Personal WebSite "

Email: info@MFasahat.ir          Email: info@MohsenFasahat.ir

www.MFasahat.ir          www.MohsenFasahat.ir

   © 2009 - 2024 (۱۳۸۸ - ۱۴۰۳)